{"type":"txt","text":"Atrium","font_size":30,"font_weight":"normal","font_family_ko":"Abril Fatface","font_family_en":"EB Garamond","color":"black","letter_spacing":0}
 • Home
 • Atrium
 • Lunch
 • Dinner
 • Wine
 • Culture
 • Contact
 • {"google":["Roboto","EB Garamond","Abril Fatface","Alegreya","Playfair Display"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"txt","text":"Atrium","font_size":25,"font_weight":"normal","font_family_ko":"Abril Fatface","font_family_en":"EB Garamond","color":"rgb(0, 0, 0)","letter_spacing":0}
 • Home
 • Atrium
 • Lunch
 • Dinner
 • Wine
 • Culture
 • Contact
 • About Atrium

  About Atrium

   

   

  Chef.    Young Ji Kim

  쉐프 김영지

   

   

   

  양식 조리사 자격증 2001년

  아주대학교 정치 외교학과 졸업

  경희대학교 조리학과 졸업

  서울 그랜드 하얏트 호텔 근무

  일꾸오꼬 수료

  프랑스 파리 Le Cordon Bleu

  (르 꼬르동 블루) Cusine 졸업

  아트리움 근무 (2009년 ~ )

   

   

  {"google":["Roboto","Cormorant Garamond","Playfair Display"],"custom":["Noto Sans KR","Noto Serif KR"]}{"google":["Roboto","EB Garamond","Abril Fatface","Alegreya","Playfair Display","Cormorant Garamond","Libre Baskerville","Noto Serif"],"custom":["Noto Sans KR","Noto Serif KR"]}
  {"google":["Playfair Display","Cormorant Garamond"],"custom":["Noto Sans KR","Noto Serif KR"]}